top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

LIFE: Ένα πρόγραμμα για βιώσιμο μέλλονΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά στην υλοποίηση επενδυτικό πακέτο ύψους 243 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE που στηρίζουν τη φύση, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στη μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.


Η χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) θα κινητοποιήσει επιπλέον επενδύσεις, που θα οδηγήσουν στη διάθεση συνολικά 430,7 εκατ. ευρώ σε 142 νέα έργα. Το LIFE, με τη χρηματοδότηση πλήθους διακρατικών έργων, θα έχει αντίκτυπο σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.


Ο Eπίτροπος για το περιβάλλον, τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία κ. Καρμένου Βέλα δήλωσε: «Το πρόγραμμα LIFE εξακολουθεί να επενδύει σε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας, το περιβάλλον μας και τη φύση. Βοηθά πολλούς ταλαντούχους Ευρωπαίους να βρουν λύσεις σε ορισμένες από τις σημαντικότερες σημερινές περιβαλλοντικές ανησυχίες —την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη λειψυδρία, τα πλαστικά απόβλητα, τη βιοποικιλότητα και την απώλεια πόρων. Και συνεχίζει να εξασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση των πόρων.».


Οι μεγάλες προκλήσεις


Θα χορηγηθούν κονδύλια ύψους 196,2 εκατ. ευρώ σε έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και πληροφόρησης.


Αυτό συνεπάγεται μεγάλες επενδύσεις σε έργα που θα επιτρέψουν την επαναχρησιμοποίηση περισσότερων πλαστικών. Η μετατροπή των αποβλήτων αυτών σε υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες αυτοκινήτων, κατασκευών και συσκευασίας είναι απλώς ένας τρόπος με τον οποίο το πρόγραμμα LIFE παρέχει έμπρακτη στήριξη στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Το πρόγραμμα LIFE εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις πολύτιμες οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει η φύση και τη διατήρηση των απειλούμενων οικοτόπων και ειδών. Από τη μείωση των διενέξεων μεταξύ ανθρώπων και άγριων ειδών στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία, μέχρι την προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών στην Ιταλία, τη Μάλτα και την Ισπανία, τα πολυάριθμα έργα LIFE για τη φύση θα συμβάλουν στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη φύση.


Στον τομέα της δράσης για το κλίμα, η ΕΕ θα επενδύσει 46,8 εκατ. ευρώ για να στηρίξει έργα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν, καθώς και έργα διακυβέρνησης και πληροφόρησης. Αυτό περιλαμβάνει έμπρακτη στήριξη στα κράτη μέλη κατά τη σύνταξη των εθνικών σχεδίων τους για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, τα οποία θα τα βοηθήσουν να μειώσουν συλλογικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του LIFE θα συμβάλει επίσης στην προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας στην κλιματική αλλαγή και θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων στα ακραία καιρικά φαινόμενα, από πλημμύρες και καύσωνες μέχρι λειψυδρία.


55 έργα LIFE — Περιβάλλον και αποδοτική χρήση των πόρων θα κινητοποιήσουν 163,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα χορηγήσει τα 82,4 εκατ. ευρώ. Αυτά τα έργα θα καλύψουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς: ατμόσφαιρα, περιβάλλον και υγεία, αποδοτική χρήση των πόρων, απόβλητα και ύδατα. Μόνο τα 20 έργα για την αποδοτική χρήση των πόρων θα κινητοποιήσουν 43,8 εκατ. ευρώ, για να διευκολύνουν τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλικότερη οικονομία, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 15 % σε σχέση με πέρυσι. Περίπου 14,9 εκατ. ευρώ θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη.


40 έργα LIFE — Φύση και βιοποικιλότητα στηρίζουν την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους, καθώς και την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 153 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 97,5 εκατ. ευρώ.


15 έργα LIFE — Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά θέματα. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 27,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 16,2 εκατ. ευρώ.


11 έργα LIFE — Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό 33,7 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 18,6 εκατ. ευρώ. Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων δίνονται σε έργα βέλτιστης πρακτικής, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, σε τρεις θεματικούς τομείς: στη βιομηχανία· στη λογιστική απεικόνιση των αερίων θερμοκηπίου και στην υποβολή σχετικών εκθέσεων· και στη χρήση γης, τη δασοκομία και τη γεωργία.


17 έργα LIFE — Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα κινητοποιήσουν 44,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα παρέχει 22,9 εκατ. ευρώ. Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων δίνονται σε έργα που εμπίπτουν σε έξι θεματικούς τομείς, οι οποίοι είναι: η προσαρμογή που βασίζεται στο οικοσύστημα· η υγεία και η ευεξία· η προσαρμογή των ορεινών/νησιωτικών περιοχών, με έμφαση στον τομέα της γεωργίας· η προσαρμογή / ο σχεδιασμός των αστικών περιοχών· οι εκτιμήσεις τρωτότητας / στρατηγικές προσαρμογής· και τα ύδατα (στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται η διαχείριση των πλημμυρών, οι παράκτιες περιοχές και η απερήμωση).


4 έργα LIFE — Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 9,1 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 5,2 εκατ. ευρώ.


Περιγραφές των έργων και περισσότερες λεπτομέρειες παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος δελτίου Τύπου.


Comments


bottom of page