top of page
ΕΡΕΥΝΕΣ

Κλιματική αλλαγή και δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η πολυδιάστατη εξέταση του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή συνδέεται με τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα καθώς προβάλλεται μέσω έρευνας και αναφορών η αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Αρχικά γίνεται μια αναδρομή στο ιστορικό κλιματικών συνθηκών της περιοχής της Μεσογείου ενώ παράλληλα αναφέρονται εν συντομία μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις αρχές του 21ου αιώνα. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η εξέλιξη των πυρκαγιών στην Ελλάδα εκθέτοντας δύο κύρια πύρινα επεισόδια που αποτέλεσαν «μαύρες σελίδες» στην ιστορία της. Έπειτα, παρουσιάζεται ο όρος της κλιματικής αλλαγής και αναλύονται οι επιμέρους κλιματικοί παράγοντες που επιδρούν στις δασικές πυρκαγιές (θερμότητα, θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, ανομβρία, ξηρότητα, άνεμος, οξυγόνο, ατμοσφαιρική αστάθεια). Μέσα σε όλα αυτά τονίζεται ιδιαίτερα η σύνδεση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων με τους παράγοντες αυτούς με αποτέλεσμα την άμεση καταστροφική επίδραση στη θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική αστάθεια. Τέλος παρουσιάζονται συμπεράσματα και παρατηρήσεις που απορρέουν από τη μελέτη αυτή. 

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός σε Ελλάδα και Ευρώπη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου για το βέλτιστο και αποτελεσματικό σχεδιασμό στο θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας, με βάση τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και η αναφορά σε ορισμένες σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες για τις οποίες κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ολοκληρωμένου Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Η έννοια της ασφάλειας στην ΕΕ στα πλαίσια της διαχείρισης καταστροφών, κρίσεων και έκτακτης ανάγκης

Στόχος της έρευνας είναι να εξεταστεί η έννοια της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στα πλαίσια της διαχείρισης καταστροφών, κρίσεων και έκτακτης ανάγκης. Στην κατεύθυνση αυτή μελετάται το ερώτημα αν η ΕΕ υιοθετεί μια συσταλτική ή διασταλτική ερμηνεία της έννοιας της ασφάλειας, εξετάζεται ποια είναι η αντίδραση της ΕΕ, σύμφωνα με την Πολιτική Εσωτερικής Ασφάλειας σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και παράλληλα ακολουθεί μια κριτική επισκόπηση και αξιολόγηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και του νεοσύστατου rescEU. 

Βελτιστοποίηση Διεργασιών Παραγωγής Παρθένου Ελαιόλαδου - Η περίπτωση της Τριφύλιας

Ο τομέας παραγωγής ελαιόλαδου αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα όσο αφορά τη λειτουργία τω εγκαταστάσεων, ενώ και πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα αντιμετωπίζονται κατά τη παραγωγή ελαιόλαδου. Τα τελευταία χρόνια έχει καταβληθεί πολλή ερευνητική προσπάθεια για να ξεπεραστούν αυτά τα ζητήματα, παρέχοντας προσεγγίσεις για τη σωστή διαχείριση των υπολειμμάτων των διεργασιών και για την εξοικονόμηση ενέργειας στις μονάδες παραγωγής. Η εργασία αυτή έχει στόχο να συμβάλει στη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων βελτιστοποιώντας τη διαδικασία παραγωγής με πρακτικές οι οποίες είναι άμεσα υλοποιήσιμες από όλους όσους σχετίζονται με τη διαδικασία.

Ολοκληρωμένη και βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου

Γεγονός αποτελεί η συνεχής αύξηση της σημασίας του τουρισμού για την χώρα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις νησιωτικών ενοτήτων, και η σημασία της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος σε όλη την έκταση της επικράτειας. Λαμβάνοντας υπόψιν λοιπόν τις επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον κρίνεται αναγκαίος στόχος η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη για όλη την χώρα.

Φυσικό-Τεχνολογικές /NaTech καταστροφές: Η  εκτεταμένη χημική ρύπανση και τοξική μόλυνση στην Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ μετά το πέρασμα του τυφώνα Κατρίνα

Στον τομέα διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων διαχωρίζουμε τις διάφορες μορφές τους σε δύο βασικές κατηγορίες βάση του γενεσιουργού μηχανισμού τους και βάση του τρόπου εκδήλωσής τους. Συγκεκριμένα στις φυσικές και στις ανθρωπογενείς καταστροφές. Στις φυσικές καταστροφές  ο γενεσιουργός μηχανισμός έγκειται σε διεργασίες που γίνονται στην φύση με ή χωρίς την παρουσία του ανθρώπου, ενώ στις ανθρωπογενείς καταστροφές ο γενεσιουργός μηχανισμός τους έγκειται στην τεχνολογική ανάπτυξη ή/και στην επιθετική συμπεριφορά του ανθρώπου. 

Πιθανές Εφαρμογές IoT σε Έξυπνες Πόλεις

Η παρούσα έρευνα ασχολείται με ένα αρκετά σύγχρονο ζήτημα. Τις εφαρμογές IoT, και μάλιστα τις πράσινες εφαρμογές του σε έξυπνες πόλεις. Την τελευταία δεκαετία, το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) θεωρείται μία από τις γοητευτικές τεχνολογίες. Επιτρέπει στους ανθρώπους και τα πράγματα να συνδέονται οπουδήποτε, οποτεδήποτε, με οποιονδήποτε και οτιδήποτε, χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε σύνδεσμο και οποιαδήποτε υπηρεσία. Συνδέει τα πάντα σε έναν έξυπνο κόσμο και, ως εκ τούτου, η κατανάλωση ενέργειας της τεχνολογίας του Διαδικτύου είναι μια πρόκληση και ένας ελκυστικός ερευνητικός χώρος. Ενθαρρύνοντας την επίτευξη της χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος IoT, προτείνεται ένα πράσινο IoT. Κύκλος ζωής του πράσινου IoT περιλαμβάνει πράσινο σχεδιασμό, πράσινη παραγωγή, πράσινη αξιοποίηση και πράσινη ανακύκλωση.

Προκαταρκτική Εκτίμηση Πλημμυρικά Ευάλωτων Περιοχών με χρήση μεθόδων GIS  και Πολυκριτηριακή Ανάλυση

Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε από μια ομάδα τριών φοιτητών κατά τη διάρκεια εξαμήνου στα πλαίσια του μαθήματος  διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου. Αφορά την εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας κάνοντας χρήση της πολυκριτηριακής ανάλυσης και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (πρόγραμμα arcGIS) στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα στους δήμους Ιωαννιτών, Ζίτσας και Δωδωνης.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην επιστήμη της Υδρολογίας

Για αιώνες η υδρολογία δυσκολεύεται στην ανάπτυξη της επιστήμης που θα παρέχει συνοχή στην κατανόηση υδρολογικών διαδικασιών και σταθερή βάση για τεχνολογικές εφαρμογές. Καθώς η αβεβαιότητα κυριαρχεί στην υδρολογία και άλλες γεωφυσικές διαδικασίες, δεν αποτελεί εμπόδιο στην κατανόηση και την εφαρμογή διότι έχει μοντελοποιηθεί αποτελεσματικά, κυρίως με θεωρίες πιθανοτήτων. Η υδρολογική μοντελοποίηση, με χρήση αιτιοκρατικών και στοχαστικών εργαλείων, έχει χτιστεί σε κατάλληλα επιστημολογικά θεμέλια, όπως η επικύρωση μοντέλων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι ανάγκες για κλιματικές μελέτες και ιδιαίτερα το πλήθος των καταστροφικών προβλέψεων του μέλλοντος έχουν κλονίσει αυτά τα θεμέλια για να υπηρετήσουν την ατζέντα της κλιματικής αλλαγής. Μη έγκυρες προβλέψεις προέρχονται από κλιματικά μοντέλα, που συνήθως χρησιμοποιούνται στην υδρολογία, σε πλήρη ανισορροπία με την προσπάθεια να βελτιωθούν και να επικυρωθεί η μοντελοποίηση την υδρολογικών διαδικασιών. Η παρουσίαση περιέχει παραδείγματα και προτάσεις για βελτίωση της σημερινής θλιβερής κατάστασης.

Ακτομηχανική Διερεύνηση στη Νέα Μάκρη.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα Ακτομηχανική Διερεύνηση από φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Συγκεκριμένα, αφορά την ακτή Μάτι η οποία βρίσκεται στην Ανατολική Αττική στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Στην ακτή παρατηρούνται έντονα προβλήματα διάβρωσης για τα οποία έχουν γίνει παλαιότερα έργα προστασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Early Warning System-Wadi Watir, Egypt

Μια εργασία που πραγματεύεται την ανάπτυξη ενός Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για flash floods στη χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο, μία ιδιαίτερα ξηρή περιοχή με περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων πεδίου, περιορισμένη κατανόηση της κοιλάδας στη βροχόπτωση και ελλιπή αντιστοιχία μεταξύ των δεδομένων της βροχόπτωσης και των παρατηρούμενων flash floods. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να αποδείξει ότι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Έγκαιρης Πρόγνωσης flash floods, δεν είναι ακατόρθωτη ακόμα κι αν συνοδεύεται από σημαντικές τεχνικές και επιστημονικές δυσκολίες και περιορισμένα δεδομένα σε ξηρές περιοχές. Το σύστημα που αναπτύχθηκε είναι λειτουργικό και στέλνει ειδοποιήσεις, όπως συνέβη στις μεγάλες βροχοπτώσεις του 2008 και 2010.

A multi-stage methodology for selecting input variables in ANN forecasting of river flows

H ιδέα εκπόνησης ερευνητικών άρθρων μεταξύ σπουδαστών και καθηγητών ξεκίνησε το 2016 από την Δρ. Διονυσία Παναγούλια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Υδρολογία, Υδροκλιματικές Διεργασίες και Υδατικά Συστήματα στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

To συγκεκριμένο άρθρο πραγματεύεται την διαμόρφωση μιας μεθοδολογίας για την επιλογή μεταβλητών εισόδου σε μοντέλα τεχνητών νευρωνικών δικτύων για την πρόβλεψη της ροής των ποταμών. Το 2017 δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Global NEST.

bottom of page