top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Καθηλωμένες οι επενδύσεις MYHE


Προβλήματα αδειοδότησης, χωροταξικοί περιορισμοί, τα ανεπαρκή δίκτυα μέσης τάσης και οι δυσκολίες στη χρηματοδότηση εμποδίζουν την ανάπτυξη των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, η δυναμικότητα των οποίων θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 1.000 MW έως το 2030.


Αυτό επισημαίνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΗΕ) στο υπόμνημα που κατέθεσε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι το τεχνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά διαθέσιμο μικροϋδροηλεκτρικό δυναμικό της χώρας, μπορεί εύκολα και με συντηρητικούς υπολογισμούς να φθάσει τους προαναφερόμενους στόχους.


Ο ΕΣΜΥΗΕ σημειώνει τα πλεονεκτήματα των υδροηλεκτρικών, που είναι μεταξύ άλλων η μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία και η λειτουργία τους ως μονάδες βάσης που ενισχύουν και σταθεροποιούν το ηλεκτρικό δίκτυο με προβλέψιμη λειτουργία.


Σημειώνει αναλυτικά ότι η αιολική και η φωτοβολταϊκή ενέργεια μονοπωλούν πρακτικά την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση και ότι «η πολιτεία δεν έχει λάβει τα αντίστοιχα μέτρα προώθησης άλλων τεχνολογιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυξημένη αποδοτικότητα, χαρακτηριστικά σταθερό χαμηλό κόστος παραγωγής, αυξημένη εγχώρια προστιθέμενη αξία, σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (γεγονός που επιδρά μακροπρόθεσμα στο χαμηλό κόστος παραγωγής), ασφάλεια εφοδιασμού, αξιοποίηση τοπικών πόρων, κ.α.


Προτάσεις για τη διευκόλυνση των επενδύσεων


Οι προτάσεις του Συνδέσμου για την ανάπτυξη των υδροηλεκτρικών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• Τη ριζική αλλαγή του νομικού πλαισίου αδειοδότησης, μέσω κυρίως της επανεξέτασης των κριτηρίων χωροθέτησης των ΜΥΗΕ, κωδικοποίηση και απλοποίηση της αδειοδοτικής νομοθεσίας. Βελτίωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης με άρση των αντιαναπτυξιακών και αντιεπιστημονικών διοικητικών και νομοθετικών εμποδίων που σήμερα εμποδίζουν την ανάπτυξη των ΜΥΗΕ (π.χ. σύντμηση γνωμοδοτούντων φορέων και διαδικασιών, άρση αλληλοσυγκρουόμενων γνωμοδοτήσεων, κλπ).

• Την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης με σκοπό τη μείωση της πολύ μεγάλης περιόδου αδειοδότησης που ξεπερνάει τα 7 - 8 έτη, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση του κόστους αδειοδότησης και κατασκευής των έργων ΜΥΗΕ.

• Την ανανέωση των Α.Ε.Π.Ο. που λήγουν με μεταβατικές διατάξεις, ώστε να λαμβάνεται υπόψη και το καθεστώς υπό το οποίο αρχικά είχαν εκδοθεί, ώστε οι ενδεχομένως πολύ αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί όροι που ισχύουν σήμερα, να μην καθιστούν υποχρεωτική ακόμη και την κατάργηση ενός ΜΥΗΕ που λειτουργεί.

• Τον καθορισμό συνθηκών απόλυτης προτεραιότητας πρόσβασης στο δίκτυο για τα ΜΥΗΕ. Να γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός για την κατασκευή νέων Υ/Σ Μ.Τ. στις περιοχές που υπάρχει σημαντικό μικροϋδροηλεκτρικό επενδυτικό ενδιαφέρον, για την σύνδεση νέων έργων, ώστε το κόστος των έργων σύνδεσης να μην είναι απαγορευτικό για την κατασκευή νέων έργων. Το κόστος κατασκευής των νέων Υ/Σ Μ.Τ. μπορεί να χρηματοδοτηθεί καταρχήν από τους διαχειριστές με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια από ευρωπαϊκά προγράμματα και στη συνέχεια να επιστραφεί έμμεσα μέσω της σύνδεσης νέων ΜΥΗΕ (ή και άλλων ΑΠΕ) που μέχρι αυτή τη στιγμή είναι εν υπνώσει.

• Τη δυνατότητα αδειοδότησης πολύ μικρών ΜΥΗΕ με κατάργηση των υφιστάμενων απαγορευτικών περιορισμών που ισχύουν, τα οποία θα μπορούσαν να επιφέρουν σημαντική αύξηση της αποκεντρωμένης παραγωγής και της διείσδυσης της τεχνολογίας σε ευρεία κλίμακα.

• Την απαλοιφή περιορισμών που αφορούν στην απόσταση κατασκευής του σταθμού παραγωγής ενός ΜΥΗΕ από ένα υδατόρευμα, με το οποίο άλλωστε είναι απολύτως αλληλοεξαρτώμενο, σε αντιστοιχία με τις διατάξεις των παλιών νερόμυλων, εξέλιξη των οποίων είναι τα σύγχρονα ΜΥΗΕ.

• Τη βελτίωση των οικονομικών κινήτρων.


www.worldenergynews.grコメント


bottom of page