top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

COP28: Οι ευρωβουλευτές θέλουν όλες οι χώρες να ενισχύσουν τις δεσμεύσεις τους για το κλίμα


Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε τα αιτήματά της για τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή COP28, η οποία θα κάνει απολογισμό της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού.


Με 56 ψήφους υπέρ, εννέα κατά και μία αποχή, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ενέκρινε ψήφισμα που περιγράφει τις εκκλήσεις της για δράση ενόψει της Διάσκεψης COP28 του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι ο πρώτος παγκόσμιος απολογισμός στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της COP28, είναι μια καίρια στιγμή για την τόνωση της συλλογικής φιλοδοξίας για τη δράση και την υποστήριξη για το κλίμα.


Ανάγκη για συνεχείς και αυξημένες οικονομικές συνεισφορές


Το ψήφισμα καλεί τις ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να διασφαλίσουν ότι ο ετήσιος στόχος χρηματοδότησης για το κλίμα των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ θα επιτευχθεί το 2023 και να εργαστούν για έναν στόχο μετά το 2025 που θα ξεπερνά αυτό το ποσό. Επαναλαμβάνει το αίτημα του Κοινοβουλίου για έναν ειδικό μηχανισμό δημόσιων οικονομικών της ΕΕ που θα παρέχει επαρκή υποστήριξη για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ για τη χρηματοδότηση του κλίματος.


Οι ευρωβουλευτές θέλουν επίσης το COP28 να καταστήσει λειτουργικό το ταμείο ζημιών και ζημιών. Υπογραμμίζουν ότι όλοι οι μεγάλοι φορείς εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της ΕΕ, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν το δίκαιο μερίδιό τους στο ταμείο.


Τερματισμός όλων των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων και τριπλής ανανεώσιμης ενέργειας


Το ψήφισμα υπενθυμίζει ότι τα ορυκτά καύσιμα είναι οι μεγαλύτεροι συντελεστές στην κλιματική αλλαγή, υπεύθυνα για πάνω από το 75% όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και καλεί να τερματιστούν επειγόντως όλες οι άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, «το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι το 2025». Οι ευρωβουλευτές ενθαρρύνουν επίσης τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να κάνουν το ίδιο, σημειώνοντας ότι το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ (πάνω από 900 δισεκατομμύρια ευρώ) δαπανήθηκε παγκοσμίως το 2022 για επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων.


Στο COP28, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν έναν παγκόσμιο στόχο για τον τριπλασιασμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διπλή ενεργειακή απόδοση έως το 2030, μαζί με μια απτή σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων το συντομότερο δυνατό, συμπεριλαμβανομένης της παύσης όλων των νέων επενδύσεων στην εξόρυξη ορυκτών καυσίμων.


Αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και αύξηση των συνεισφορών από όλους τους τομείς


Οι ευρωβουλευτές υπενθυμίζουν ότι οι κρίσεις του κλίματος και της βιοποικιλότητας είναι αλληλένδετες και ότι οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την αποκατάσταση της φύσης. Τονίζουν τη σημασία της προστασίας, της διατήρησης και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, ιδίως των εδαφών, των δασών, των γεωργικών οικοσυστημάτων, των γλυκών υδάτινων σωμάτων και των ωκεανών.


Το ψήφισμα ζητά τέλος για αυξημένες προσπάθειες παγκοσμίως σε διάφορους τομείς: καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικό. αντιμετώπιση των κλιματικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κλωστοϋφαντουργίας· περαιτέρω μείωση των εκπομπών μεθανίου, των εκπομπών από τη διεθνή ναυτιλία και την αεροπορία, τη γεωργία, την άμυνα.

Comments


bottom of page