top of page

Διευκρινίσεις του Περιεχομένου για το Περιβαλλοντικό Νομικό Πλαίσιο

Το εθνικό νομικό πλαίσιο για το περιβάλλον αποτελεί ένα σύνθετο αντικείμενο και ακολούθως μια μεγάλη πρόκληση η απλουστευμένη παρουσίασή του. Το envinow.gr επιχειρεί να το παραθέσει μέσω κατανοητών διαγραμμάτων ροής δημιουργώντας έναν «χάρτη» για την καθοδήγηση του αναγνώστη. Μέσα σε αυτούς τους «χάρτες» υπάρχουν δυνατότητες για επιπλέον πληροφορίες που αφορούν τις οντότητες και τις συσχετίσεις των διαγραμμάτων, οι οποίες για να εμφανιστούν αρκεί κάποιος να τοποθετήσει τον δρομέα (κέρσορα) επάνω σε ένα από αυτά ή και σε μερικές περιπτώσεις να τα πατήσει!

Επιπλέον, οι οντότητες και οι συσχετίσεις έχουν επιλεχθεί να απεικονίζονται με συγκεκριμένη σχηματολογία, ώστε ο αναγνώστης να εξοικειωθεί γρήγορα με το περιεχόμενο και βοηθηθεί κατά την οργάνωση της σύνθετης πληροφόρησης που δέχεται. Στην συνέχεια, παρατίθεται σχετικό υπόμνημα, αλλά και κάποιοι ορισμοί θεμελιωδών εννοιών για το θεσμικό πλαίσιο του περιβάλλοντος.

Υπόμνημα των Διαγραμμάτων Οντοτήτων - Συσχετίσεων

Αντικείμενο/Υποκείμενο

Διαδικασία

Διοικητική Πράξη

Μελέτη

Κανόνας  Δικαίου

Σχέση Αληλλεπίδρασης

Ροή Διαγράμματος

Παραπομπή σε Κανόνα Δικαίου

Θεμελιώδεις Έννοιες

Όσον αφορά τις έννοιες του παραπάνω υπομνήματος:

 • Υποκείμενο/Αντικείμενο: Οντότητα που συμμετέχει σε μια διαδικασία.

 • Διαδικασία: Ένα σύνολο βημάτων προκαθορισμένης τάξης για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού

 • Διοικητική Πράξη: Η δήλωση βούλησης του διοικητικού οργάνου, με την οποία θεσπίζεται μονομερώς μια ρύθμιση κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας και προς εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος.

 • Μελέτη: Η επιστημονική έρευνα πριν εκτελεστεί μια εργασία.

 • Κανόνας Δικαίου: Έκφραση δικαίου όπως ένας Νόμος ή μία Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

Όσον αφορά τις έννοιες για το περιβάλλον και τις σχετικές διαδικασίες:

 • Περιβάλλον: Το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.

 • Περιβαλλοντική Επίπτωση: Καλείται το αποτέλεσμα, η συνέπεια, που υφίστανται οι μεταβλητές του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) μετά από συγκεκριμένη ενέργεια παρέμβασης ή και μη παρέμβασης.

 • Αειφορία: Η διασφάλιση των αναγκών του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους.

 • Δίκτυο Περιοχών Natura 2000: Το Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε ολόκληρη την Κοινότητα και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη διατήρησή των πιο πολύτιµων και των πλέον απειλούµενων ειδών και ενδιαιτηµάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο.

 • Σχέδιο: Περιγράφει τους γενικούς τρόπους που προτείνονται για να εκτελεστεί ή να εφαρμοστεί μια παρέμβαση ή μια πολιτική.

 • Πρόγραμμα: Χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σχέδιο, το οποίο περιέχει αναλυτικά μια σειρά έργων σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως, για παράδειγμα, τα σχέδια για την ανάπλαση αστικών περιοχών, μέσω ενός αριθμού κατασκευαστικών έργων.

 • Έργο: Κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η κατά οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία καθώς και κάθε σχετική τεχνική εργασία που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση.

 • Δραστηριότητα: Καλείται η επέμβαση στο περιβάλλον, το τοπίο και αυτή που αφορά την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

 • Ενδιαφερόμενο κοινό: Το κοινό που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή το κοινό του οποίου διακυβεύονται έννομα συμφέροντα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

 • Φορέας Έργου ή Δραστηριότητας

Τα παραπάνω αποτελούν ένα τμήμα από το μεγάλο σύνολο των εννοιών για το περιβαλλοντικό νομικό πλαίσιο. Περισσότερες θεμελιώδεις έννοιες ορίζονται στα επιμέρους νομοθετήματα, με σημαντικά παραδείγματα τον Ν.1650/1986 και την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014, στα Άρθρα με τίτλο «Ορισμοί».

Υπεύθυνος Περιεχομένου, Χρήστος Καλαντζής

bottom of page