top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Τα κράτη μέλη της ΕΕ σημειώνουν πρόοδο στην προσαρμογή του κλίματος σύμφωνα με τον ΕΟΠ


Τα κράτη μέλη της ΕΕ αναγνωρίζουν τη σημασία της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σχετικά με καύσωνες, ξηρασίες, πλυμμήρες, έντονες βροχοπτώσεις και μεταβαλλόμενων θερμοκρασιών και της ενσωμάτωσης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε ένα ευρύ φάσμα επηρεαζόμενων περιοχών, όπως η γεωργία ή η διαχείριση κινδύνων υδάτων και καταστροφών.


Αυτά είναι τα βασικά ευρήματα μιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύθηκε σήμερα, η οποία αξιολογεί την κατάσταση των εθνικών δράσεων προσαρμογής το 2021.


Τα επίπεδα επενδύσεων και η χρηματοδότηση της εφαρμογής σχεδίων προσαρμογής εξακολουθούν να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ «Προοδεύοντας προς την ανθεκτικότητα στο κλίμα». Η αξιολόγηση παρέχει ένα στιγμιότυπο όλων των εθνικών δράσεων προσαρμογής των κρατών μελών της ΕΕ για το 2021, με βάση τις εθνικές εκθέσεις που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βάσει της Διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης και του Κανονισμού για τη Δράση για το Κλίμα).


Όπου είναι δυνατόν, η έκθεση συγκρίνει επίσης τα μέτρα προσαρμογής με προηγούμενες πληροφορίες για να περιγράψει την πρόοδο των τελευταίων ετών. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ορισμένα στοιχεία από την Τουρκία, η οποία δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ αλλά είναι μέλος του ΕΟΠ.


Πρόοδος στη δράση προσαρμογής


Οι εθνικές δράσεις προσαρμογής και οι συνολικές θεσμικές ρυθμίσεις που λαμβάνουν υπόψη την προσαρμογή έχουν αναπτυχθεί και ενισχυθεί περαιτέρω σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ για να κατευθύνουν καλύτερα τις πολιτικές προσαρμογής σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης και τομείς. Έχει επίσης προχωρήσει η διασφάλιση ότι οι προτεραιότητες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή λαμβάνονται υπόψη σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών.


Πολλά από τα μέτρα που αναφέρθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ αφορούν την αύξηση της ικανότητας, ειδικότερα, δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ευαισθητοποίηση, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κατάρτιση, την ένταξη της κλιματικής αλλαγής στην εκπαίδευση και την υποστήριξη της προσαρμογής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.


Η προσαρμογή χρηματοδοτείται όλο και περισσότερο, αλλά παραμένουν αρκετά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου μέτρησης της χρηματοδότησης της προσαρμογής, καθώς τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα υποστηρίζουν επίσης άλλους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους και δεν ξεκινούν πάντα μόνο για προσαρμογή. Μερικά κράτη μέλη έχουν αφιερώσει εθνικά κονδύλια προσαρμογής για τη χρηματοδότηση της εφαρμογής των εθνικών σχεδίων προσαρμογής, σύμφωνα με την επισκόπηση.


Άλλα βασικά ευρήματα

  • Σε πολλά κράτη μέλη ισχύουν νομικές απαιτήσεις ή πολιτικές δεσμεύσεις για τη θεσμοθέτηση της περιοδικής ενημέρωσης των αξιολογήσεων του κλιματικού κινδύνου. Ωστόσο, η συστηματική, συνολική και τακτική ανανέωσή τους είναι η εξαίρεση παρά ο κανόνας.

  • Οι περισσότερες χώρες εξακολουθούν να βασίζονται σε μάλλον ήπιες πολιτικές χωρίς νομικά δεσμευτικές δεσμεύσεις και σε εθελοντική, άτυπη, μη ιεραρχική συνεργασία. Όλο και περισσότερα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την εθνική νομοθεσία για το κλίμα για να διαθέτουν πιο αυστηρά νομικά μέσα για την επιβολή των στόχων και των στρατηγικών προσαρμογής τους.

  • Οι πτυχές της κοινωνικής δικαιοσύνης της προσαρμογής δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί σε όλες τις χώρες. Ωστόσο, αυτές οι ολοένα και πιο σημαντικές πτυχές στοχεύουν στην αντιμετώπιση της άνισης κατανομής των κλιματικών κινδύνων, που επηρεάζουν περισσότερο τις ευάλωτες ομάδες.

  • Η αποτελεσματική, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ενσωματώνει μια ποικιλία δικτύων και ένα σύνολο μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των υποεθνικών κυβερνήσεων. Αυτά τα δίκτυα και οι συνεργασίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη των τοπικών κυβερνήσεων να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις τοπικές τους στρατηγικές προσαρμογής και σχέδια δράσης.

  • Η παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και η αξιολόγηση χρησιμοποιούνται κυρίως για τους ακόλουθους τρεις στόχους: την καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής της πολιτικής, τον εντοπισμό των κλιματικών κινδύνων και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για τη μείωση των επιπτώσεων, των κινδύνων και των τρωτών σημείων της κλιματικής αλλαγής.

टिप्पणियां


bottom of page