top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Νέα έκθεση ζητά δράσεις για τη μείωση της ηχορύπανσης στην Ευρώπη


Τη Δευτέρα, 20 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, η οποία καθορίζει πώς μπορεί να μειωθεί περαιτέρω ο θόρυβος. Η έκθεση δείχνει την πρόοδο που σημειώθηκε μετά τη δεύτερη έκθεση εφαρμογής το 2017, η οποία περιλαμβάνει μια πιο συστηματική αξιολόγηση των επιπέδων θορύβου και την έγκριση σχεδίων δράσης για τη διαχείριση του θορύβου από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι ο τρέχων αριθμός και η ένταση των δράσεων πρέπει να αυξηθούν εάν ο αριθμός των ατόμων που πλήττονται από τον θόρυβο των μεταφορών πρόκειται να μειωθεί κατά 30% έως το 2030, όπως ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης Μηδενικής Ρύπανσης.


Ο θόρυβος αντιπροσωπεύει τη δεύτερη μεγαλύτερη απειλή για την υγεία του περιβάλλοντος στην Ευρώπη μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση, με πάνω από 100 εκατομμύρια πολίτες, ή το 20% του πληθυσμού της ΕΕ να εκτίθεται σε υπερβολικά επίπεδα θορύβου. Ο πιο ενοχλητικός θόρυβος προέρχεται από την οδική, σιδηροδρομική και εναέρια κυκλοφορία.


Ο στόχος και οι δεσμεύσεις για το 2030 που ορίζονται στο Σχέδιο Δράσης Μηδενικής Ρύπανσης ενίσχυσαν την πολιτική δυναμική για την εντατικοποίηση των πολιτικών και της νομοθετικής δράσης για τη μείωση της ηχορύπανσης. Τώρα, προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του θορύβου από τις μεταφορές με την προσθήκη μέτρων και πρακτικών παρεμβάσεων.


Η έκθεση επισημαίνει προσεγγίσεις για τους κύριους τομείς των μεταφορών που είναι υπεύθυνοι για τη διαταραχή του θορύβου. Τονίζει επίσης ότι πρέπει να συμμετάσχουν διάφοροι παράγοντες – το εθνικό επίπεδο, οι αρμόδιες αρχές και οι καινοτόμοι φορείς εκμετάλλευσης τρόπων μεταφοράς και υποδομής μεταφορών που θα συμμετάσχουν περαιτέρω στη μείωση του θορύβου σε τεχνολογίες και προϊόντα από την αρχή. Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα επιδιώξει να βελτιώσει τη συνολική εφαρμογή της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο και να αξιολογήσει την ανάγκη βελτίωσής της, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις επιπτώσεις του θορύβου στη βιοποικιλότητα.


Δρόμοι: πρέπει να ληφθεί υπόψη η χρήση αθόρυβων ελαστικών, οδοστρωμάτων χαμηλού θορύβου και μειωμένων ορίων ταχύτητας στο δρόμο. Ειδικότερα, η έκθεση συνιστά να ενισχυθεί η νομοθεσία της ΕΕ για τα ελαστικά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα αναθεωρήσει τα όρια θορύβου στα ελαστικά όπου χρειάζεται, με βάση τον κανονισμό UNECE αριθ. 117 για την έγκριση ελαστικών.


Σιδηρόδρομοι: η Επιτροπή θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν πιο αθόρυβες και ομαλές σιδηροτροχιές μαζί με αθόρυβα βαγόνια όπως ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 1304/2014 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας σχετικά με το υποσύστημα «τροχαίο υλικό — θόρυβος».


Εναέρια κυκλοφορία: η Επιτροπή θα προωθήσει βελτιωμένες διαδικασίες πτήσης για τη μείωση του θορύβου από την προσγείωση και την απογείωση αεροσκαφών. Τα μέτρα μείωσης του θορύβου θα ενσωματωθούν στην επόμενη αναθεώρηση της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ για τα αερολιμενικά τέλη, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των αερολιμενικών τελών για τη μείωση του θορύβου από την προσγείωση και την απογείωση και την αύξηση της χρήσης πιο αθόρυβων αεροσκαφών. Σήμερα, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν οικειοθελώς να τροποποιήσουν τα αερολιμενικά τέλη βάσει της οδηγίας για περιβαλλοντικούς σκοπούς, όπως η μείωση του θορύβου.

Διαφορετικά επίπεδα:


Οι καινοτόμοι φορείς εκμετάλλευσης τρόπων μεταφοράς και υποδομής μεταφορών θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για περαιτέρω ενασχόληση με τεχνολογίες και προϊόντα «αθόρυβων από το σχεδιασμό».


Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα σχέδια δράσης για τον θόρυβο περιλαμβάνουν συστηματικά:

  • την εισαγωγή επιφανειών κάθε φορά που ένας πολυσύχναστος δρόμος επισκευάζεται, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις·

  • χαμηλότερα όρια ταχύτητας στο δρόμο, όταν αυτό βελτιώνει επίσης την ασφάλεια.

  • καλοσυντηρημένες σιδηροδρομικές γραμμές

  • κατάλληλους στόχους μείωσης του θορύβου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 598/2014 για την «ισορροπημένη προσέγγιση», καθώς και αποτελεσματικά μέτρα για την επίτευξή τους.

  • Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της Συμφωνίας για την Πράσινη Πόλη για να επιτύχουν καλύτερη συμμόρφωση με τους νόμους για την πρόληψη της ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Virginijus Sinkevičius δήλωσε:


«Ο θόρυβος δεν είναι απλώς ενόχληση - είναι σοβαρή απειλή για την υγεία μας. Ο θόρυβος αυξάνει τα επίπεδα άγχους μας, διαταράσσει τον ύπνο μας, επηρεάζει τις μαθησιακές μας ικανότητες και συμβάλλει ακόμη και σε εγκεφαλικά και καρδιακές παθήσεις. Η έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει ότι πρέπει να δράσουμε πιο αποφασιστικά για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την συχνά υποτιμημένη απειλή για τη δημόσια υγεία. Η δράση για τον θόρυβο δεν αποτελεί μόνο καθήκον για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών, αλλά και μια τεράστια οικονομική ευκαιρία για την τόνωση καινοτομιών για τεχνολογίες μείωσης του θορύβου από τη βιομηχανία της ΕΕ, ιδίως στον τομέα της κινητικότητας».

Comments


bottom of page