top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Eurostat: Πόσο έχει προχωρήσει η ΕΕ προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ;Η Eurostat εξέδωσε την Τρίτη 15 Ιουνίου, τη δημοσίευση «Βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Έκθεση παρακολούθησης της προόδου προς τους ΣΒΑ σε ένα πλαίσιο ΕΕ - έκδοση 2021». Παρέχει μια στατιστική επισκόπηση της προόδου προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) στην ΕΕ.


Η Επίτροπος Ursula von der Leyen έχει καταστήσει τη βιωσιμότητα πρωταρχική πολιτική προτεραιότητα για την εντολή της. Όλα τα SDGs εμφανίζονται σε μία ή περισσότερες από τις έξι προτεραιότητες της Επιτροπής, καθιστώντας όλες τις ροές εργασίας, τις πολιτικές και τις στρατηγικές της Επιτροπής ευνοϊκές για την επίτευξη των SDGs. Τον Δεκέμβριο του 2019, η Επιτροπή παρουσίασε την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, με στόχο τη μετατροπή της Ένωσης σε μια σύγχρονη, οικονομικά αποδοτική και ανταγωνιστική οικονομία, όπου οι κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις αντιμετωπίζονται και μετατρέπονται σε ευκαιρίες, μετάβαση μόνο και χωρίς αποκλεισμούς για όλους.


Η αειφόρος ανάπτυξη στοχεύει στην επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των πολιτών, χωρίς να διακυβεύεται η ευημερία των μελλοντικών γενεών. Αυτό συνεπάγεται την επιδίωξη οικονομικής προόδου, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό περιβάλλον και προωθώντας την κοινωνική δικαιοσύνη. Για τους λόγους αυτούς, η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη και πρωταρχικό στόχο της ΕΕ και η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων που συμφωνήθηκαν σε επίπεδο ΗΕ παρακολουθείται και αναφέρεται τακτικά.


Η Eurostat δημοσιεύει επίσης μια σειρά υλικών που συμπληρώνουν την έκθεση παρακολούθησης:

  • για μια γρήγορη επισκόπηση: ένα σύντομο φυλλάδιο που παρέχει μια οπτική περίληψη των κύριων ευρημάτων της έκθεσης παρακολούθησης,

  • να παίξετε με: τα διαδραστικά εργαλεία οπτικοποίησης για μια επιλεγμένη επιλογή των δεικτών SDG της ΕΕ στην έκδοση 2021 της ψηφιακής έκδοσης "SDGs & me" που βοηθά τον αναγνώστη να επικεντρωθεί στα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν και να συγκρίνει τη χώρα τους με άλλους; και ένα νέο εργαλείο οπτικοποίησης "βαθμολογίες χώρας SDG" για να δείτε πού βρίσκεται η χώρα τους σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ,

  • να επικεντρωθεί σε μεμονωμένους στόχους: η σειρά των Στατιστικών Επεξήγηση άρθρων,

  • τα πάντα κάτω από μια στέγη: ενότητα ιστότοπου της Eurostat σχετικά με τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης.Σημαντική πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων για τρία SDG και καλή ή μέτρια πρόοδος για τους περισσότερους άλλους κατά την τελευταία πενταετία


Συνολικά, με βάση τους δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση των SDGs σε ένα πλαίσιο ΕΕ, η ΕΕ σημείωσε πρόοδο προς τους περισσότερους στόχους τα τελευταία πέντε χρόνια. Η πρόοδος σε ορισμένους στόχους ήταν ταχύτερη από ό, τι σε άλλους, και η απομάκρυνση από τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης σημειώθηκε σε συγκεκριμένους τομείς ορισμένων στόχων καθώς και για δύο στόχους συνολικά. Αυτές οι τάσεις περιγράφονται στα θεματικά κεφάλαια των επιμέρους SDG στην έκθεση παρακολούθησης. Δεν χρησιμοποιούν όλοι οι δείκτες δεδομένα 2020, πράγμα που σημαίνει ότι τα ευρήματα που παρουσιάζονται εδώ αναφέρονται μερικές φορές στην κατάσταση πριν από την πανδημία COVID-19.


Η ΕΕ σημείωσε μεγαλύτερη πρόοδο τα τελευταία 5 χρόνια προς τη γενική επίτευξη του SDG 16 «Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί».


Σημαντική πρόοδος ήταν επίσης ορατή στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (SDG 1) και στη βελτίωση της κατάστασης της ΕΕ στην υγεία (SDG 3). Ωστόσο, λόγω της χρονικής υστέρησης των αντίστοιχων δεικτών, η αξιολόγηση των δύο στόχων για τη φτώχεια (SDG 1) και την υγεία (SDG 3) εξακολουθεί να αναφέρεται στην περίοδο έως το 2019 και ως εκ τούτου δεν αντικατοπτρίζει ακόμη τις επιπτώσεις του COVID- 19 πανδημία.


Η αξιολόγηση των εναπομενόντων στόχων σε κάποιο βαθμό ήδη λαμβάνει υπόψη την πανδημία, με το COVID-19 να επιβραδύνει σημαντικά την αναφερόμενη μέση πρόοδο. Στον τομέα της οικονομίας και της αγοράς εργασίας (SDG 8), η κρίση COVID-19 διέκοψε τη συνεχή βελτίωση που παρατηρήθηκε από το 2013. Παρόμοιες επιπτώσεις μπορούν να παρατηρηθούν στους τομείς της εκπαίδευσης (SDG 4), της ισότητας των φύλων (SDG 5) , άλλες ανισότητες (SDG 10), καθώς και παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις και μέσα εφαρμογής (SDG 17), όπου τα δεδομένα του 2020 δείχνουν σαφή επιδείνωση για μεμονωμένους δείκτες.


Η μέτρια πρόοδος είναι ορατή για βιώσιμες πόλεις (SDG 11), κατανάλωση και παραγωγή (SDG 12), βιώσιμη γεωργία (SDG 2) και Ε & Α και καινοτομία (SDG 9). Για αυτούς τους στόχους, τα δεδομένα 2020 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, επομένως η αξιολόγησή τους αντικατοπτρίζει την περίοδο πριν από την έναρξη της πανδημίας.


Με βάση το τρέχον σύνολο δεικτών, η συνολική αξιολόγηση του SDG 13 «Δράση για το κλίμα» παραμένει λίγο πολύ ουδέτερο. Οι θετικές τάσεις είναι ορατές για τον μετριασμό του κλίματος (π.χ. το αυξανόμενο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και τη στήριξη στη δράση για το κλίμα (π.χ. αυξανόμενη οικονομική υποστήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες). Η εκτίμηση επηρεάζεται αρνητικά από τις εντεινόμενες κλιματικές επιπτώσεις, όπως η αύξηση των μέσων θερμοκρασιών. Βασίζεται επίσης στην πρόοδο του παρελθόντος και όχι σε προβλέψεις μελλοντικών εκπομπών βάσει προγραμματισμένης ή εγκριθείσας νομοθεσίας και μέτρων πολιτικής. Με την πρόσφατη συμφωνία για τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια θα αναθεωρηθεί.


Δύο στόχοι - το SDG 7 «Προσιτή και καθαρή ενέργεια» και το SDG 15 «Life on land» συνολικά δείχνουν μια μικρή απομάκρυνση από την ΕΕ από την αντίστοιχη στόχους αειφόρου ανάπτυξης. Στην περίπτωση του SDG 7, αυτή η συνολικά ελαφρώς αρνητική αξιολόγηση οφείλεται σε αυξήσεις στην κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ από το 2014 έως το 2019 και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζει ακόμη τις - τουλάχιστον προσωρινές - αναμενόμενες μειώσεις για το 2020. Η αξιολόγηση του SDG 15 δείχνει ότι τα οικοσυστήματα και η βιοποικιλότητα παραμένουν υπό πίεση από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.


Για δύο ακόμη στόχους - SDG 6 «Καθαρό νερό και αποχέτευση» και SDG 14 «Ζωή κάτω από το νερό» - οι συνολικές τάσεις της ΕΕ δεν μπορούν να υπολογιστούν λόγω της έλλειψης επαρκών δεδομένων τα τελευταία πέντε χρόνια.


Στην έκθεση παρακολούθησης, οι τάσεις των δεικτών αξιολογούνται σε δύο περιόδους (όταν το επιτρέπει η διαθεσιμότητα δεδομένων): βραχυπρόθεσμα, αντιπροσωπεύοντας τις εξελίξεις τα τελευταία πέντε χρόνια και μακροπρόθεσμα, εξετάζοντας τις τάσεις τα τελευταία 15 χρόνια, για 15ετές πεδίο εφαρμογής της ατζέντας του 2030. Για να παρέχει ένα στιγμιότυπο της συνολικής ανάπτυξης για κάθε SDG, μια σύνοψη παρουσιάζει μια σύνοψη σε επίπεδο στόχου, ενώ τα θεματικά κεφάλαια, ένα για καθένα από τα 17 SDGs, παρέχουν μια λεπτομερή αξιολόγηση κάθε σχετικού δείκτη.


Η έκδοση 2021 της έκθεσης παρακολούθησης περιέχει ένα νέο κεφάλαιο για οριζόντια ζητήματα, που αφορούν θέματα που επηρεάζουν πολλά ή όλα τα SDG και τα οποία δεν μπορούν να αναλυθούν από την προοπτική ενός μόνο στόχου. Αυτά τα θέματα είναι: (1) η πανδημία COVID-19 και πώς επηρέασε την πρόοδο της ΕΕ προς τους SDGs, (2) ανάλυση των διασυνδέσεων (συνέργειες και αντισταθμίσεις) που υπάρχουν μεταξύ των SDGs σε επίπεδο ΕΕ και (3) ) την ανάπτυξη πειραματικών δεικτών για την εκτίμηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων της κατανάλωσης στην ΕΕ σε άλλα μέρη του κόσμου («spillovers») σε σχέση με την επίτευξη της ατζέντας του 2030.

Commentaires


bottom of page