top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

COP26: Τα 10 νέα insights για την Κλιματική Αλλαγή που όλοι πρέπει να γνωρίζουν!


Πηγή: European Space Agency (ESA)

Στην 26η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP26), που διεξάγεται στη Γλασκώβη, παρουσιάστηκαν οι δέκα νέες διαπιστώσεις του 2021 από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC.


Η σύνταξη της έκθεσης έγινε από το Future Earth, το Earth League και το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Έρευνας για το Κλίμα (WCRP). Αναγνωρίζεται επίσης η υποστήριξη από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα (ASU), το GERICS Climate Service Center Germany (ένα ίδρυμα του Helmholtz-Zentrum Hereon). Μάλιστα συμμετείχαν δεκάδες αναγνωρισμένες προσωπικότητες από δεκάδες διακεκριμένα πανεπιστήμια και ιδρύματα. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται εδώ.


Κάθε χρόνο με τις συμβουλές των ερευνητών πραγματοποιείται μια οριζόντια σάρωση σε πεδία που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και αφορούν τα τελευταία ευρήματα και τα πιο σημαντικά νέα αναδυόμενα πεδία. Αυτά συνοψίζονται σε 10 σημαντικές επιστημονικές διαπιστώσεις και το αποτέλεσμα είναι μια πολύτιμη επιστημονική σύνθεση-έκθεση.


Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά σημεία, ενώ μπορείτε να κατεβάσετε (η επιλογή υπάρχει στο τέλος της σελίδας) ολόκληρη την έκθεση αλλά να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες εδώ.


1. Η σταθεροποίηση της θέρμανσης του πλανήτη στους 1,5°C είναι ακόμα δυνατή, αλλά απαιτείται άμεση και δραστική δράση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σχήμα 1. Γραμμικές μειώσεις των παγκόσμιων εκπομπών CO2 και οι αντίστοιχες πιθανότητες ότι αυτές θα επέτρεπαν την παραμονή της θερμοκρασίας εντός 1,5°C στα προβιομηχανικά επίπεδα.


2. Η ταχεία αύξηση των εκπομπών μεθανίου και οξειδίου του αζώτου μας οδηγούν για θέρμανση κατά 2,7°C.

Σχήμα 2. Τρέχοντες ανθρωπογενείς παράγοντες που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση και την ψύξη του πλανήτη. Οι παράγοντες διαχωρίζονται από τις άμεσες και έμμεσες πηγές τους: παράγοντες που οδηγούνται από τη χρήση γης, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών δραστηριοτήτων (αριστερή στήλη) και της καύσης ορυκτών καυσίμων (δεξιά στήλη). Τα ατμοσφαιρικά αέρια περιλαμβάνουν τόσο μακροχρόνιους όσο και βραχύβιους τύπους.

Συντομογραφίες είναι: CO2 – διοξείδιο του άνθρακα; N2O - υποξείδιο του αζώτου; CH4 – μεθάνιο; Τροπ. O3 – τροποσφαιρικό όζον; SOx – θειικά αερολύματα. NOx – οξείδια του αζώτου; LUC albedo – αλλαγές στην ανακλαστικότητα της γήινης επιφάνειας λόγω αλλαγών στη χρήση γης.


3. Megafires – η κλιματική αλλαγή αναγκάζει τις πυρκαγιές να αποκτήσουν νέες διαστάσεις και νέες ακραίες επιπτώσεις.

Σχήμα 3. Σωρευμένες πυρκαγιές μεγαλύτερες από 40.000 εκτάρια μεταξύ Νοεμβρίου 2019 και Αυγούστου 2021.


4. Η ανατροπή του κλίματος ενέχει κινδύνους υψηλών επιπτώσεων.

Σχήμα 4. Μεταβολή με την πάροδο του χρόνου της επιστημονικής αξιολόγησης κινδύνου για μεμονωμένα γεγονότα μεγάλης κλίμακας των Λόγων Ανησυχίας της IPCC ("Burning Embers").

Σχήμα 5. Φυσικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τεσσάρων επιλεγμένων βασικών στοιχείων ανατροπής του κλίματος: Φύλλα πάγου Γροιλανδίας και Δυτικής Ανταρκτικής, Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) και τροπικό δάσος του Αμαζονίου.


5. Η παγκόσμια δράση για το κλίμα πρέπει να είναι δίκαιη.

Σχήμα 6. Μερίδιο των σωρευτικών εκπομπών GHG σε σχέση με τον παγκόσμιο πληθυσμό, από πλευράς πλούτου μεταξύ 1990 και 2015.


6. Η υποστήριξη της αλλαγής της συμπεριφοράς των νοικοκυριών είναι μια κρίσιμη αλλά συχνά παραλειπόμενη δράση για το κλίμα.

Σχήμα 7. Εννοιολογική απεικόνιση των ροών κατανάλωσης.

Σχήμα 8. Τρέχοντα αποτυπώματα άνθρακα διαφορετικών χωρών σε σύγκριση με τους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους.


7. Οι πολιτικές προκλήσεις εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της τιμολόγησης του άνθρακα.

Σχήμα 9. Ο χάρτης δείχνει περιοχές που έχει εφαρμοστεί ή σχεδιάζεται να εφαρμοστεί η τιμολόγηση του άνθρακα, ως φόρο άνθρακα, σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS) ή συνδυασμό και των δύο.


8. Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση είναι κρίσιμες αλλά χρειάζεται προσοχή στα ψιλά γράμματα.

Σχήμα 10. Τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές για βασιζόμενες στην φύση λύσεις.


9. Η διασφάλιση της ανθεκτικότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προσαρμοσμένης στο κλίμα διατήρησης και διαχείρισης, ολοκληρωμένα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σχήμα 11. Το ποσοστό όλων των ευάλωτων, απειλούμενων ή κρίσιμα απειλούμενων θαλάσσιων ειδών που απειλούνται από διαφορετικές ανθρωπογενείς επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής. Τα κουτιά δείχνουν επιλεγμένες μεμονωμένες πιέσεις. Ο κύκλος στη μέση αντιπροσωπεύει το θαλάσσιο οικοσύστημα.


10. Το κόστος του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής μπορεί να δικαιολογηθεί από τα πολλαπλά άμεσα οφέλη για την υγεία των ανθρώπων και της φύσης.

Σχήμα 12. Παραδείγματα για το πώς μπορούν να επιτευχθούν βελτιώσεις στην υγεία των ανθρώπων και της φύσης με κατευθυνόμενες πολιτικές σε βασικούς τομείς.

Σχήμα 13. Πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η διακυβέρνηση των ωκεανών σε διαφορετικά επίπεδα (τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο) με παραδείγματα για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει κατά την εφαρμογή MPA.

コメント


bottom of page