top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

ΚΕΠΑ: Προτάσεις για δέσμη 5 προτεραιοτήτων για τα Σχέδια Βιώσιμης Ανάκαμψης των μελών του ΟΣΕΠΤο 7ο Φόρουμ για Επενδύσεις στην Πράσινη Ενέργεια διοργανώθηκε στην Αθήνα (7 Οκτωβρίου 2020) από το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των Χωρών του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ).


Το Φόρουμ με τον τίτλο «Σχέδια Βιώσιμης Ανάκαμψης - Σκιαγραφώντας προτεραιότητες» παρέσχε την ευκαιρία σε Υπουργούς της Ελληνικής κυβέρνησης, υψηλόβαθμους αξιωματούχους της BSEC – PERMIS και της PABSEC, πολυμερείς και εμπορικές τράπεζες, πρέσβεις των χωρών μελών της ΟΣΕΠ, διακεκριμένους επιστήμονες και ειδικούς από την ΕΕ, να πληροφορηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με μία δέσμη προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, που δημιουργήθηκε από την πανδημία του COVID – 19, με την εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης και Ανθεκτικής Ανάπτυξης για το μέλλον.


Το ΚΕΠΑ πρότεινε μία δέσμη πέντε (5) προτεραιοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στα Σχέδια Βιώσιμης Ανάκαμψης των χωρών – μελών του Οργανισμού ΟΣΕΠ και οι οποίες στοχεύουν εις την:

  1. βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων έως το επίπεδο των «Ευφυών Κτηρίων Μηδενικής Ενέργειας» συνδυάζοντας διαδικασίες «Έξυπνης Χρηματοδότησης»

  2. αντιμετώπιση της «Ενεργειακής Ένδειας» ομαδοποιώντας και μετατρέποντας ενεργειακά φτωχούς καταναλωτές σε αυτό-παραγωγούς με την ενεργή εμπλοκή των δήμων με διαδικασίες «Ευφυούς Χρηματοδότησης»

  3. εντατικοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, βιοκαυσίμων, γεωθερμικής ενέργειας και υδρογόνου στις εθνικές αγορές

  4. ηλεκτροδότησης οχηματαγωγών μικρών-μεσαίων διαδρομών με ΑΠΕ

  5. εισαγωγή LNG στις θαλάσσιες και βαριά οδικές μεταφορές.


Οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν τη δέσμευση των κυβερνήσεων και των ιδρυμάτων τους για την υλοποίηση του 7 ου στόχου της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ – ο οποίος αναφέρεται στην εξασφάλιση της πρόσβασης σε προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.


Τονίστηκε ότι ο ενεργειακός τομέας επηρεάστηκε σοβαρά από την τρέχουσα πανδημία του Κορωνιού, και ότι προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις η δημιουργία μηχανισμών περιφερειακής συνεργασίας και συντονισμού είναι ουσιώδεις.


Επενδύσεις στην Πράσινη Ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα, σε μία διάσταση ανθεκτικότητας, επίτευξης του 7ου στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης και γενικότερα για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας.


Τα Κράτη – Μέλη της ΟΣΕΠ θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο διοικητικό και νομικό πλαίσιο για την διευκόλυνση παρόμοιων επενδύσεων. Επενδύσεις στις ΑΠΕ απαιτούν την ανάπτυξη επαρκών οικονομικών εργαλείων και ενός κανονιστικού πλαισίου από τις χώρες μέλη της ΟΣΕΠ.


Κάποιες από τις τελευταίες έχουν εκφράσει την ετοιμότητα τους να επεκτείνουν την κρατική βοήθεια και την εποπτεία σε μεγάλα επενδυτικά έργα, προσφέροντας κρατικές εγγυήσεις για ξένες επενδύσεις. Επίσης τονίστηκε η χρησιμότητα της δημιουργίας του απαραίτητου νομικού πλαισίου για την ενθάρρυνση, προώθηση και κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ.


Τα κράτη – μέλη της ΟΣΕΠ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με υψηλό δυναμικό σε όρους ενεργειακής τροφοδοσίας, θα πρέπει να εστιάσουν στην Ενεργειακή Φτώχεια και στο πως να βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των νοικοκυριών και των άλλων κτηρίων.


Η Έρευνα και Ανάπτυξη τεχνολογιών Καθαρής Ενέργειας στις χώρες – μέλη της ΟΣΕΠ θα πρέπει να ενθαρρυνθούν περισσότερο και για αυτό το σκοπό, το πλεονέκτημα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι οι δυνατότητες επικοινωνίας και ανταλλαγής επαγγελματικής εμπειρογνωμοσύνης, από το BSEC Green Energy Network.


Η εισαγωγή των αρχών της πράσινης οικονομίας υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών των χωρών μελών της ΟΣΕΠ, δημιουργώντας τη βάση για βιώσιμη ανάπτυξη. ΟΙ συμμετέχοντες εκτίμησαν ιδιαίτερα την πρωτοβουλία «75 UN – 75 trees UNAI SDG 7», που έχει προταθεί από το ΚΕΠΑ με την ιδιότητα του ως συντονιστή του BSEC – GEN και ως κόμβου της Ακαδημαϊκής Πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για τον 7ο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία υλοποιείται από οκτώ (8) χώρες – μέλη της ΟΣΕΠ, ως διακριτή συμβολή στην μάχη απέναντι στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.


Υπάρχει ανάγκη για την εκπόνηση περισσότερων έργων που προωθούν εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα και ενέργεια από ΑΠΕ στην περιοχή του ΟΣΕΠ και τόσο οι κυβερνήσεις των χωρών όσο και η Διεθνής Γραμματεία του Οργανισμού θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους για να διερευνήσουν τις δυνατότητες, που προσφέρονται από Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και από άλλες πηγές έτοιμες να χρηματοδοτήσουν παρόμοια έργα.

Comments


bottom of page