top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να καταπολεμήσει την αποψίλωση των δασώνΤο Κοινοβούλιο ψήφισε επί σειρά εκθέσεων που καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει περισσότερες δράσεις για την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των δασών στην ΕΕ και να προστατεύσει τα δάση του πλανήτη αφαιρώντας από τις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ προϊόντα που συμβάλλουν στην αποψίλωση των δασών. Η ψηφοφορία προηγείται της παρουσίασης της δασικής στρατηγικής της Επιτροπής, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2021.


Οι εκθέσεις αυτές, επισημαίνουν την αλληλένδετη σχέση της αειφόρου διαχείρισης των δασών και της μείωσης της αποψίλωσης με την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» όπως και της στρατηγικής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.


Η σπουδαιότητα των δασών


Τα δάση έχουν σπουδαία κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξία. Καλύπτουν το 43% της επιφάνειας της ΕΕ και φιλοξενούν το 80% της χερσαίας βιοποικιλότητας. Τα υγιή δάση είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως, επειδή δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Τα δάση απορροφούν το ισοδύναμο του 8,9% όλων των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Χάρη στις ικανότητες αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, τα δάση είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ουδετερότητα του άνθρακα. Είναι απαραίτητη, επομένως, η προστασία των δασών και των κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτά.


Οι αιτίες της αποψίλωσης των δασών


Η αποψίλωση των δασών συντελείται με ανησυχητικό ρυθμό σε όλο τον πλανήτη, έχοντας ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση αερίων του θερμοκηπίου και την απώλεια βιοποικιλότητας. Υπολογίζεται ότι πάνω από τα μισά τροπικά δάση παγκοσμίως έχουν καταστραφεί από τη δεκαετία του 1960.


Υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ της αποψίλωσης των δασών και της διεθνούς ζήτησης για εμπορεύματα των οποίων η εξαγωγή ή η παραγωγή συμβάλλει στην αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών παγκοσμίως. Η ΕΕ είναι σημαντικός εισαγωγέας αυτών των εμπορευμάτων, και ως εκ τούτου έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει την αποψίλωση των δασών μέσω της εμπορικής της πολιτικής.


Η παράνομη υλοτομία επιδεινώνει το πρόβλημα και παρά τη νομοθεσία της ΕΕ, όπως είναι για παράδειγμα η επιβολή της δασικής νομοθεσίας, η διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική αιτία αποψίλωσης στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον πλανήτη.


Η κλιματική αλλαγή και η απώλεια της βιοποικιλότητας προκαλούν εντονότερα φαινόμενα ξηρασίας, πλημμύρων και πυρκαγιών, που οδηγούν στην περαιτέρωαποψίλωση των δασών, επιδεινώνοντας το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Η έκταση των δασικών πυρκαγιών του Αμαζονίου του 2019 ανέδειξε την ανάγκη για αντίδραση της διεθνούς κοινότητας.


Τρόποι αντιμετώπισης της αποψίλωσης των δασών


Η αειφόρος διαχείριση των δασών εξισορροπεί τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της δασοκομίας με τους περιβαλλοντικούς στόχους για τη βελτίωση της υγείας των δασών και την αύξηση της προσαρμοστικότητας στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. Τα δάση αντιπροσωπεύουν έναν πολλά υποσχόμενο τομέα της πράσινης οικονομίας, με δυνατότητα δημιουργίας 10 έως 16 εκατ. επιπλέον θέσεων εργασίας παγκοσμίως.


Η χρήση δορυφόρων για έγκαιρη προειδοποίηση φυσικών καταστροφών, όπως τα φαινόμενα ξηρασίας και πυρκαγιών, μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό των κινδύνων και στη βελτίωση της προστασίας των δασών.


Τρόποι με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να προστατεύσει τα δάση και να υποστηρίξει τη βιώσιμη δασοκομία


Στην ΕΕ, πάνω από το 60% των παραγωγικών δασών έχουν πιστοποιηθεί ήδη ως δάση αειφόρου διαχείρισης. Περίπου 500.000 άτομα απασχολούνται άμεσα και 2,6 εκατ. έμμεσα στη δασική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων .


Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι η αειφόρος διαχείριση των δασών μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα υποστηρίζει έναν σημαντικό οικονομικό τομέα και ζητά μεγαλύτερη χρηματοδότηση από την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) για τη βιώσιμη δασοκομία στην ΕΕ.


Το Κοινοβούλιο επιθυμεί αποτελεσματικότερα μέτρα κατά της παράνομης υλοτομίας και πιο εντατικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ για να σταματήσει η μη βιώσιμη παραγωγή ξύλου και προϊόντων που συμβάλλουν στην απώλεια των δασών. Τα μέλη θέλουν επίσης να διασφαλίσουν τη συστηματική αξιολόγηση του αντικτύπου των εμπορικών συμφωνιών στην κατάσταση των δασών, της βιοποικιλότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την προώθηση της βιώσιμης δασοκομίας σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και τη χρήση δορυφόρων της ΕΕ (Copernicus και Galileo) για την παρακολούθηση της αποψίλωσης των δασών και των πυρκαγιών σε τρίτες χώρες. Ζητούν, επίσης, την παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των δασών στις κλιματολογικές συνθήκες.


Το Κοινοβούλιο επιθυμεί τον καθορισμό δεσμευτικών στόχων για την προστασία και την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, ιδίως των πρωτογενών δασών (εκείνων που δεν έχουν υποστεί σημαντικές ανθρώπινες επιδράσεις στην πρόσφατη ιστορία).

Comments


bottom of page