top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

ΕΟΠ: Οι πόλεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση σε ένα «πράσινο» και βιώσιμο μέλλονΟι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν το δρόμο προς ένα πράσινο, βιώσιμο μέλλον, σύμφωνα με δύο εκτιμήσεις σχετικά με την αστική περιβαλλοντική αλλαγή, που δημοσιεύθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).


Οι πόλεις αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις προσπαθώντας να στραφούν σε ένα πιο πράσινο μέλλον μετά την πανδημία COVID-19. Ενώ η πλήρης επίπτωση της πανδημίας εξακολουθεί να εκτιμάται, είναι ήδη σαφές ότι οι πόλεις αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τριπλή πρόκληση, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΠ «Αστική βιωσιμότητα στην Ευρώπη - ευκαιρίες σε δύσκολους καιρούς». Αυτά περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην υγεία, την αντιμετώπιση της κλιματικής και οικολογικής έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.


Η ενημέρωση του ΕΟΠ αναφέρει ότι οι πόλεις μπορούν να γίνουν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις για μια πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη. Οι επενδύσεις σε υποδομές, οι οποίες μπορούν να τονώσουν την αστική οικονομική δραστηριότητα μετά την ανακούφιση των πανδημικών μέτρων, μπορούν να αποτελέσουν μια ευκαιρία ευθυγράμμισης της ανάκαμψης με τις ατζέντες του κλίματος, του περιβάλλοντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται από καλύτερη ενσωμάτωση τομέων πολιτικής και δράσεων για τη μεγιστοποίηση των οφελών.


Με βάση την μελέτη του ΕΟΠ, οι ευκαιρίες για συμπερίληψη μέτρων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας θα πρέπει να επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς: αστική κινητικότητα και χρήση γης, μετασκευή κτιρίων, ενίσχυση του ρόλου των χώρων πρασίνου και λύσεων που βασίζονται στη φύση και μεταμόρφωση συστημάτων αστικών τροφίμων.


Ο ΕΟΠ δημοσίευσε επίσης μια έκθεση «Αστική βιωσιμότητα στην Ευρώπη - Τι οδηγεί τις περιβαλλοντικές αλλαγές των πόλεων», η οποία διερευνά εργασίες για το τι θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον τρόπο αξιολόγησης των πόλεων από τους πόλεις και των εμποδίων στις μεταβάσεις αστικής βιωσιμότητας. Η έκθεση του ΕΟΧ βασίζεται σε μια έρευνα και σε συνεντεύξεις με επιλεγμένες ευρωπαϊκές πόλεις.


Οι πόλεις είναι μοναδικές με πολλούς τρόπους και, ως εκ τούτου, οι χάρτες πορείας μετάβασης πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στις τοπικές συνθήκες. Η έκθεση δείχνει ότι παράγοντες με βάση τα συμφραζόμενα, μαζί με τη διακυβέρνηση, τη γνώση, τον πολιτισμό, την τεχνολογία, τα δεδομένα και την πληροφόρηση και τη χρηματοδότηση, επηρεάζουν τους παράγοντες και τους φραγμούς στις αστικές μεταβάσεις. Η συνεκτίμηση αυτή θα είναι όλο και πιο σημαντική για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους πολεοδόμους, τους πολίτες, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους ακαδημαϊκούς και άλλους παράγοντες στο σχεδιασμό της αστικής περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην εφαρμογή της νομοθεσίας και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Κλίμα νόμος, στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και την ατζέντα της ΕΕ για τα αστικά κέντρα.


Η έκθεση του ΕΟΠ παρουσιάζει ένα σύνολο 14 μαθημάτων που προέκυψαν από την έρευνα, επισημαίνοντας ότι η ευελιξία θα είναι καθοριστικής σημασίας για να επιτρέψει στις ετερογενείς πόλεις να εφαρμόσουν μέτρα που λειτουργούν καλύτερα για τις δικές τους καταστάσεις, ότι η νομοθεσία της ΕΕ έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επιτάχυνση της αλλαγής στην πόλη σε επίπεδο, ότι τα δίκτυα πόλεων και οι εστιασμένες εταιρικές σχέσεις διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο σε τέτοιες διαδικασίες, μεταξύ άλλων συναφών συμπερασμάτων για πόλεις, χώρες και τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.

Comments


bottom of page